درباره ما

  • درباره جهاد دانشگاهی
  • خدمات
  • مشتریانآدرس :

مازندران ساری خیابان امیر مازندرانی چهار راه وصال جهاد دانشگاهی مازندرانی

- تلفن : 01133353380

email : sec.mz@acecr.ac.ir

صندوق پستي: 1647-48175